top of page

Privacy Policy

Algemeen
Wij vinden het uiterst belangrijk dat onze klanten optimaal kunnen genieten van onze uitstekende service én ons volledig kunnen vertrouwen. Om u een goede service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Deze gegevens verzamelen wij op een verantwoorde manier en wij springen uiterst zorgvuldig met de opslag ervan om. 


In onderhavige privacyverklaring kunt u nalezen welke gegevens wij precies verzamelen, voor welke doeleinden, hoe u deze gegevens zelf kunt beheren en welke rechten u als gebruiker heeft. 


1. Wie verzamelt de informatie? 
Leonidas is een site van Leonidas Maastricht. 


Leonidas Maastricht treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en andere data voor de verwerking van de bestellingen en als verwerker voor marketingdoeleinden in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Leonidas Maastricht is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rechtstraat 25, 6221 EG Maastricht, Nederland. 
Leonidas Maastricht treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens enkel en alleen voor marketingdoeleinden en beantwoordt voor de verwerking van deze gegevens eveneens aan de geldende wet- en regelgeving. Leonidas Maastricht is een bv met maatschappelijke zetel te Rechtstraat 25, 6221 EG Maastricht, Nederland. 


Leonidas Maastricht doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leonidas Maastricht houdt uw gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens. 


Dit houdt in dat wij: 
•    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring; 
•    de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Leonidas Maastricht behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons via volgende contactgegevens: 


Leonidas Maastricht 
Rechtstraat 25, 6221 EG Maastricht, Nederland.


2. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden? 
Leonidas Maastricht gebruikt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Onder persoonsgegevens verstaan wij identificeerbare gegevens van een rechtspersoon. Dit zijn gegevens die u doorgeeft als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, met ons contact opneemt, zich voor onze nieuwsbrieven inschrijft of aan wedstrijden deelneemt. Concreet gaat het dan om persoonlijke identiteitsgegevens, zoals naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, betalingsgegevens, etc. 
Zoals wettelijk bepaald, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. 


Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op wettelijke basis: 
•    met verkregen toestemming;
•    om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
•    voor de verwerking van de verkoopovereenkomst;
•    bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor volgende doeleinden: 
•    om een gebruikersaccount aan te maken;
•    om uw bestelling/retour te verwerken;
•    om de levering van uw bestelling op te volgen en u te informeren over mogelijke problemen; 
•    om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingacties te sturen om bijvoorbeeld u te; informeren over nieuwe aanbiedingen en promoties;


3. Wie heeft behalve Leonidas Maastricht toegang tot deze gegevens? 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien: 
•    noodzakelijk voor onze dienstverlening;
•    wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
•    er een gerechtvaardigd belang is voor Leonidas Maastricht of de betrokken derde partij;
•    u ons hiervoor uw toestemming geeft.


Zo geven wij uw gegevens door aan bijvoorbeeld payment providers en koerierdiensten. 
In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving. 
Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. 


4. Vlot gebruik van de Site & beveiliging van persoonlijke informatie 
Leonidas Maastricht stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een betaalkaart of andere betalingsmodaliteit zal enkel worden opgeslagen via goedgekeurde Europese leveranciers van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de servers en databank van Leonidas Maastricht worden overgebracht middels SSL (Secure Sockets Layer – de nieuwste standaard encryptietechnologie ) via 256-codering, dewelke wordt geleverd door het de internationaal erkende Certificate Authority (CA) Comodo. Voor een optimale ondersteuning van onze veiligheidsmaatregelen wordt Site best bekeken met een geüpdatete, moderne browser, zoals internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera of Mozilla Firefox. 


Betalingen gebeuren steeds in een beveiligde omgeving, zodat derden uw persoonlijke gegevens niet kunnen lezen. 

 

5. Corrigeren of verwijderen van informatie: uw rechten 
Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar leonidasmaastricht@gmail.com. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. 
Als gebruiker heeft u volgende rechten wat betreft de opslag van uw gegevens: 
- recht op bezwaar 
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van de overeenkomst). 
Daarnaast kan u via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden. 
- recht op inzage/toegang 
Elke gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe de eigen persoonlijke gegevens verwerkt worden. 
- recht op rechtzetting 
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen. 
- recht om te worden vergeten 
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden. 
- recht om toestemming in te trekken 
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens. 
- recht op beperking van de verwerking 
Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. 
- recht op overdraagbaarheid 
Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen. 
- recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen. 


6. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan 
De Site maakt gebruik van "cookies". Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw cookie instellingen kunt beheren, verwijzen wij graag naar onze 


7. Kinderen 
Kinderen jonger dan 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. 
Leonidas Maastricht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren. 


8. Links 
Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites en andere sociale media toepassingen. Zodra u evenwel de Site verlaat is de privacyverklaring van Leonidas Maastricht niet meer van toepassing. Leonidas Maastricht is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website of sociale media toepassing. 

 

9. Privacyverklaring aanvaarden 
Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Leonidas Maastricht wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de privacyverklaring. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacyverklaring wordt omschreven. 


10. Vragen ? 
Voor vragen kan u steeds 
op volgend e-mailadres: leonidasmaastricht@gmail.com 
of per post: Leonidas Maastricht , Rechtstraat 25, 6221 EG, Maastricht 


Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 08/11/2020.

bottom of page